Aanvullende compensatie maatschappelijke instellingen

Maatschappelijke instellingen in Deventer konden eerder een aanvraag doen voor een coronacompensatie. Het college heeft besloten een 2e ronde open te stellen. Van 1 tot en met 31 oktober 2021 kunnen instellingen alsnog een (gewijzigd) verzoek indienen voor een subsidie coronacompensatie, op basis van hun exploitatietekort over 2020.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de compensatie, hoe u een aanvraag kunt doen en welke randvoorwaarden hierbij gelden.

Wie komen in aanmerking voor de aanvullende corona compensatie?

 • organisaties waar de gemeente aandeelhouder is;
 • organisaties die (structurele) subsidie ontvangen van de gemeente;
 • organisaties die een brede maatschappelijke functie hebben in Deventer en waarvan hun doel overeenkomt met een gemeentelijke doel uit de programmabegroting.

Compensatie aanvragen

Valt u onder de categorie waarvoor de coronacompensatie beschikbaar is, dan bent u een instelling. Voorjaar 2021 kon u als instelling al een aanvraag indienen voor coronacompensatie. In oktober 2021 vindt een 2e ronde plaats. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2021.

Aan te leveren stukken

Om compensatie aan te vragen voegt u de volgende stukken bij aan het aanvraagformulier:

 1. (vastgestelde) winst-verliesrekening (het resultaat voor bestemming);
 2. oorspronkelijke begroting 2020 vastgesteld door uw leden, aandeelhouders of directie;
 3. toelichting op genomen maatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken (zowel voor kosten als opbrengsten),
 4. toelichting op de inspanning die is geleverd om gebruik te maken van rijksmaatregelen (NOW-regeling, TVL-regeling);
 5. toelichting in hoeverre u in staat bent het exploitatietekort op te vangen via eigen reserves (weerstandsvermogen);
 6. eventueel een toelichting op andere oorzaken van het exploitatietekort.

Als uw instelling niet standaard financiële (jaarrekening)stukken maakt, kunt u ondersteuning vragen bij de vrijwilligerscentrale Deventer.

Omvang compensatie

 • Exploitatietekort

De hoogte van de coronacompensatie wordt gebaseerd op het eventuele exploitatietekort, dat hoort bij uw winst-verliesrekening (het resultaat voor bestemming).

U komt alleen in aanmerking voor compensatie als er sprake is van een negatief exploitatieresultaat (een exploitatietekort).

Het maximale bedrag waarvoor u in aanmerking komt, is het resterende exploitatietekort. Het resterende exploitatietekort is het exploitatietekort uit de winst-verliesrekening. Dit is gecorrigeerd met een eventueel begroot exploitatietekort en met het deel dat in 2020 eventueel is veroorzaakt door ander oorzaken dan corona. Voor deze laatste correctie is gekozen, omdat de compensatie alleen bedoeld is om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Voorbeeld: uw instelling sluit het jaar 2020 af met een verlies van € 5.000. Er was begin 2020 een begroting gemaakt die een tekort kende van € 1.500. Daarnaast heeft u eenmalig een verlies geleden op een project (niet als gevolg van corona) van € 1.000. U komt in aanmerking voor maximaal € 2.500 compensatie.

 • Weerstandsvermogen

Als blijkt dat uw instelling gebruik heeft gemaakt van de eigen reserve, dan kunt u ook een beroep doen op een subsidie. U toont dan aan welke inkomsten u heeft gemist en waardoor dat komt. Ook geeft u aan wat uw reserve was en wat er nu nog over is. Andere oorzaken dan de corona neemt u niet op in het overzicht, maar maakt u wel inzichtelijke. Net als de ontvangen gelden vanuit landelijke of gemeentelijke regelingen.

 • Beoordeling compensatie

De definitieve compensatie wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 1. de omvang van het resterende exploitatietekort (dus na correctie);
 2. beschikbare financiële middelen vanuit de gemeente;
 3. mate waarin u de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft weten te beperken;
 4. mate waarin u in staat het exploitatietekort op te vangen via eigen reserves.

De coronacompensatie wordt uitgekeerd als subsidie.

Berekening exploitatietekort

Bij het berekenen van het exploitatietekort, gaan we uit van de eisen die gelden voor het opstellen van een winst-verliesrekening. Feitelijk wordt hiermee het resultaat voor bestemming berekend.
De volgende aandachtspunten benoemen wij expliciet:

 • eventueel al ontvangen overheidssteun is opgenomen in de cijfers;
 • u moet ervan uit te gaan, dat u aan alle betalingsverplichtingen moet voldoen. Inclusief die van de gemeente. Betalingsverplichtingen worden niet kwijtgescholden.

Acute financiële problemen?

Heeft u acute financiële problemen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.