Voorwaarden en spelregels Corona Initiatief Fonds

De Brink in corona tijd

Dit zijn de voorwaarden en spelregels voor het Corona Initiatief Fonds.

Uitgangspunten

 • De activiteiten/de projecten dragen bij aan een gastvrij(e), veerkrachtig(e) en aantrekkelijk(e) stad,  dorp of buitengebied waarmee extra omzet voor de Deventer economie wordt gegenereerd. Het kunnen ook projecten op gebied van digitalisering zijn;
 • Er geldt geen maximumbedrag of drempelbedrag voor de subsidie. Er zal wel goed worden gekeken naar de hoogte van de aanvraag en of deze redelijkerwijs in verhouding staat tot de te behalen resultaten;
 • Uitkering tot 100% van de kosten van het project/de activiteit is in principe mogelijk;
 • De te subsidiëren activiteiten/projecten gaan van start of vinden plaats in de periode vanaf het bekend maken van dit besluit t/m 31 maart 2021;
 • Het project/de activiteit mag al gestart zijn. Ondersteuning is dan gericht op vergroten of opschalen van het project/de activiteit;
 • De initiatieven moeten bijdragen aan het (collectief) genereren en stimuleren van (extra) omzet. Het compenseren van gederfde omzet is niet mogelijk;
 • Initiatieven van organisaties die structureel een budgetsubsidie ontvangen van de gemeente Deventer komen in principe alleen in aanmerking voor subsidie als het project/de activiteit op projectbasis plaatsvindt en niet gerekend kan worden tot de reguliere activiteiten. Hier wordt kritisch naar gekeken;
 • Ook wordt kritisch gekeken naar het stapelen van gemeentelijke subsidies;
 • Indieners die niet structureel gebruik maken van gemeentelijke subsidies hebben een pré;
 • Activiteiten/projecten waarbij voor de uitvoering van het project/de activiteit wordt samengewerkt met ondernemers uit de gemeente Deventer (denk aan inkoop van diensten en producten) hebben een pré;
 • Bij overschrijving van het fonds wordt de subsidie toegekend aan projecten/activiteiten die het meest bijdragen aan de doelstellingen van het fonds. Ook kunnen subsidies gedeeltelijk en naar rato worden toegekend.

Wensen

 • Aanvragers worden opgeroepen om bij hun projecten/activiteiten ook te denken aan de wat rustigere maanden januari, februari en maart 2021;
 • Denk ook aan spreiding over de week (niet alleen weekendactiviteiten);
 • Een geografische spreiding van de activiteiten/projecten binnen de gemeente, dus een evenwichtige verdeling van gehonoreerde voorstellen tussen stad, dorpen en buitengebied is wenselijk.

Eisen aan aanvraag en aanvrager

 • Een projectplan (in ieder geval doel project, projectbeschrijving, welke activiteiten, planning inclusief start en verwachte einddatum, hoogte van de aanvraag);
 • Een sluitende begroting;
 • Het project/de activiteit dient coronaproof te zijn;
 • De aanvrager dient afkomstig te zijn uit de gemeente Deventer of hier te zijn gevestigd of zijn/haar reguliere activiteiten op grondgebied van de gemeente Deventer uit te voeren;
 • De activiteit/het project vindt in de gemeente Deventer plaats of heeft betekenis voor de Deventer economie.

Procedure

 • De aanvragen moeten uiterlijk 25 oktober 2020 zijn ingediend bij de gemeente (gebruik hiervoor het formulier Plan indienen voor Corona Initiatief Fonds). Daarna wordt zo spoedig een besluit genomen op de aanvragen. Mocht er na deze tranche nog budget over zijn, dan wordt een tweede tranche aangekondigd.
 • De aanvragen worden ambtelijk beoordeeld en na consultatie van de portefeuillehouder economie  toegekend;
 • De te verstrekken subsidie wordt verleend als een projectsubsidie als bedoeld in artikel 1.1, b. van de Algemene subsidieverordening Deventer (ASV);
 • Het volledige subsidiebedrag wordt na toekenning zo spoedig mogelijk als voorschot verleend. Wel is achteraf een verantwoording vereist en wordt de subsidie dan definitief vastgesteld.
 • De aanvragen worden op basis van de Algemene Subsidieverordening Deventer beschikt.
 • Het loket sluit wanneer er geen financiële middelen meer beschikbaar zijn.